меню
Вход / Регистрация Любими - 0 добавени Сравнение
0

Общи условия за ползване на Vip-Watches.net

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА ПРЕЗ УЕБСАЙТА „https://www.vip-watches.net“

в сила от 6.11.2023 г.

 

Настоящите общи условия за продажба регулират взаимоотношениятамежду „ВИП-2009“ ЕООД, ЕИК 200832376, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Иван Вазов № 3, ет. 1, ап. 2, наричано за краткост „Продавач“, и „Ползвателя/Купувача“ в качеството му на Потребител на услугите, предоставяни на уебсайта „https://www.vip-watches.net“ (накратко „Уебсайта“)

I. ПРЕДМЕТ

Website URL: https://www.vip-watches.net

Публикувано от „ВИП-2009“ ЕООД, посочено по-горе, действащо от името и за сметка на своята марка „VIP-watches“

За контакт: електронен адрес: info@vip-watches.net

Следва да се запознаете с настоящите Общи условия за онлайн продажба („ОУП“), преди да използвате търговските и информационни услуги, предлагани на Уебсайта. При поръчка на продукти („Продуктите“) и/или свързани услуги с направени поръчки от Вас, влизат в сила и автоматично се прилагат настоящите ОУП.

Съгласно описаното в настоящите ОУП, „Вие”, или „Ползвател” означава лицето, което е посетило Уебсайта и/или е направило регистрация, а „Купувач“ означава лицето, което поръчва каквито и да било Продукти чрез него. „Ние” или „Продавач” означава дружеството, посочено по-горе. Ползвателят/Купувачът и Продавачът са наричани по-нататък „Страни” заедно и „Страна” - поотделно.

Всяка поръчка на Продукт, предлаган чрез Уебсайта, изисква от Вас да потвърдите и изрично да се съгласите с настоящите ОУП, като поставите отметка в специално посочено за тази цел поле по време на попълване на формата за поръчка.

Настоящите ОУП изключват прилагането на всякакви други условия за продажба.

В съответствие с приложимите нормативни актове и разпоредби, с настоящото се уточнява, че потвърждаването на поръчка за покупка, както е посочено в настоящите ОУП, се квалифицира като валидно сключен електронен договор между Страните и доказателство за направената поръчка и произтичащите от това парични задължения за Купувача.

Моля, прочетете внимателно Общите условия за ползване на уебсайта. Всяко действие като посещение на Уебсайта, достъпване и/или навигация, или браузване на раздели от Уебсайта се счита за съгласие от страна на Потребителя с настоящите Общи условия за ползване на уебсайта. Ако не сте съгласни с Общите условия за ползване на уебсайта, моля, излезте от Уебсайта и не го посещавайте.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация, изисквана съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

Продавачът, който администрира и електронния магазин, достъпен през Уебсайта е: ВИП-2009 ЕООД, ЕИК 200832376, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов No 3, ет. 1, ап. 2, с адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Белите брези“, ул. „Професор д-р Димитър Атанасов” 10

2. Органи, упражняващи надзор:

2.1. Комисия за защита на потребителите - Адрес: 1000 гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5, Телефон на потребителя: 0700 111 22, Уебсайт: www.kzp.bg

2.2. Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-519, Email: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg

За спорове, които не могат да бъдат решени, съвместно с Продавача можете да използвате сайта на Онлайн решаване на спорове.

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1. „Ползвател” е лицето, което е посетило Уебсайта и/или е направило регистрация, а „Купувач“ – е лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние, чрез електронния магазин на Vip-watches.net, остава отзиви и ревюта, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

3.2. „Продавач“ – ВИП-2009 ЕООД, който продава Продуктите чрез електронния си магазин - Vip-Watches.net.

3.3. „Електронен магазин“ е раздел в Уебсайта, където Потребителите могат да закупят Продукти.

3.4. „Акаунт“ – раздел в Електронния магазин, изискващ въвеждане на имейл адрес и парола, позволяващи на Купувача да изпрати Поръчка и да се възползва от допълнителни функционалности и който съдържа информация относно Купувача и историята на част от действията му в електронния магазин (Поръчки, фактури и др.)

3.4.1. „Деактивиране на акаунт“ означава блокиране на достъпа на Ползвателя до неговия акаунт, така че Ползвателят вече не може да ползва или осъществява действия в Уебсайта или Електронния магазина през акаунта.

3.4.2. „Изтриване на акаунт“ означава необратимо изтриване на акаунта и съдържанието в него, така че Ползвателят вече не може да влезе в него с имейл или телефон и парола и няма достъп до съдържанието в своя акаунт.

3.5. „Любими“ – раздел в акаунта, който позволява на Ползвателя да създаде свои списъци с любими артикули.

3.6. „Поръчка“ – електронен документ, представляващ комуникационна форма между електронния магазин и Ползвателя, чрез който Ползвателя, заявява намерението си за закупуване на артикули от електронния магазин.

3.7. „Продукт(-и)и Услуга(-и)“ – аксесоари предлагани за продажба от Продавача на Уебсайта в електронния магазин.

3.8. „Кампания“ – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Електронния магазин, марката Vip-Watches или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат от електронния магазин на промоционални цени, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато друго, за определен период от време, посочен от електронния магазин.

3.9. „Договор“ – сключения от разстояние договор между Доставчика и Ползвателя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през електронния магазин, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на електронния магазна на Vip-Watches.net.

3.10. „Бюлетин (Newsletter)“ – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.11. „Спецификации“ – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.12. „Ревю“ – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.13. „Рейтинг“ – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Купувача на даден продукт или услуга.

3.14. „Коментар“ – оценка или критична забележка, в края на Ревю или към даден продукт в Уебсайта или на друг коментар.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

4.1. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.vip-watches.net, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин стоки, както и други действия от изброените:

 

 • Да извършат регистрация и създават профил за преглеждане на Електронен Магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронен Магазин чрез интерфейса на страницата на Електронен Магазин, достъпна в Интернет;

 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронен Магазин;

 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронен Магазин, съгласно поддържаните от Електронен Магазин начини за разплащане.

 • Да получават информация за нови стоки или актуални промоции, предлагани от Електронен Магазин;

 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 • Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

4.2. Продавачът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

4.3. Ползвателят и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

4.4. Продуктите, които се предлагат за продажба, са тези, които са показани на Уебсайта на датата, на която Ползвателят разглежда интернет страницата. Продавачът си запазва правото по своя преценка да избере Продуктите, които да предложи за продажба на своя Уебсайт, и да променя, обновява и/или изтегля Продукти по всяко време, без да носи отговорност за това и без предварително известие до Ползвателите. Цените на Продуктите, промоционални оферти и отстъпки, които се предлагат на Уебсайта, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време, без предварително известие до Ползвателите.

4.5. Продавачът си запазва правото да определя свободно цените на продуктите, да променя, изменя и/или оттегля по всяко време дадени предложения.

4.6. В случай, че Ползвателят желае да закупи Продукт, който не е наличен, същият ще бъде уведомен в процеса на извършване на поръчка, като се покаже известие за временна неналичност.

4.7. Цените на предлаганите продукти са тези, които са посочени на Уебсайта към момента на извършване на поръчка. Цените са в български лева. В тях са включени всички отстъпки и дължимо ДДС, приложими към датата на поръчката. Цените не включват разходите за доставка, които се уточняват преди потвърждаването на поръчката и се начисляват като допълнителни разходи. Общата сума за плащане включва цените на предлаганите продукти и сумата за доставка (когато такава се дължи) и се заплаща от Клиента заедно според избрания начин на плащане.

4.8. Продавачът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Промяната на цената важи за Ползвателите от момента на обявяването им на Уебсайта.

V.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

5.1 Потребителят заявяважеланието си да поръча стока (по-долу накратко „Продукт“) чрез електронната страница на Уебсайта, като направи поръчка по електронен път със или без направен регистриран профил в Уебсайта.

5.2. Продуктите, предлагани чрез Уебсайта, са предназначени както за юридически лица, така и за физически лица, които са:

(i) пълнолетни (или, ако са непълнолетни, надлежно упълномощени от законния си представител да направят поръчка чрез сайта), и

(ii) притежават дееспособност да правят поръчки чрез Уебсайта.

5.3. Регистрация на потребителски профил

За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като въведе неговите имена и имейл, в случаите в които е избрал да извърши регистрация на Уебсайта(и/или незадължителните данни по свое желание), да се съгласи с Общите условия за онлайн продажба на Продукти, както и да потвърди, че се е запознал с Политиката за защита на лични данни. Ползвателят може да поръча стоки като гост, без да е необходимо да извършва регистрация на Уебсайта.

5.4. По време на регистрацията на потребителски акаунт Ползвателят ще получи имейл за верифициране на акаунта. Ползвателят трябва да клинке върху линка за потвърждение и след това може да довърши регистрацията. След активиране на потребителския акаунт Ползвателят ще получи на електронната си поща потвърждение за успешната регистрация, заедно с копие от и/или линк към Общите условия за онлайн продажба на Продукти, приети от Ползвателя. Можете да влезе в сайта и чрез съществуващ Ваш профил в Google или Facebook.

5.5. Едно физическо лице може да има само един потребителски акаунт. Ако Продавачът има информация, че едно физическо лице е регистрирано с повече от един регистриран профил, той има право да деактивира всички акаунти.

5.6. Когато в процеса на регистрация на потребителски акаунт Ползвателят маркира полето „Съгласен/а съм с Общите условия“ и избере бутона „Регистрация“, той изрично прави електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като декларира, че е запознат/а с настоящите Общи условия за онлайн продажба на Продукти, приема ги и се съгласява с тях, и се задължава да ги спазва. Продавачът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на Ползвателя, както и друга информация, необходима за идентификация на Ползвателя и възпроизвеждане на електронно изявление за приемане на Общите условия в случай на правен спор.

5.7. Точна информация, предоставена от Ползвателя

5.7.1. В процеса на регистрация Ползвателят е длъжен да предостави точни, верни, коректни и актуални данни. Ползвателят е длъжен да следи данните да са точни, верни, коректни и актуални през целия период, в който потребителският профил е активен. Всеки Ползвател може да променя личните данни, съхранявани в профила му по всяко време чрез достъп до своя регистриран профил в раздела от Уебсайта. Данните, предоставени от Ползвателя, ще бъдат използвани от Продавача за връзка с обслужването на Ползвателя и изпълнение на законовите и/или договорните им задължения.

5.7.2. В случай че Продавачът не може да изпълни свое договорно или законово задължение своевременно и надлежно, защото Ползвателят е предоставил неверни, грешни или неактуални лични данни, Продавачът не носи отговорност за това. Освен това, Ползвателят носи пълна отговорност за вреди, понесени от Продавача поради неверните, грешни или неактуални данни, декларирани от Ползвателя. Всяко уведомление или съобщение, изпратено (като част от законовите задължения на Продавача) на електронната поща или телефонния номер или пощенския адрес (ако такъв е предоставен), посочени от Ползвателя в потребителския профил, се счита за валидни, дори и ако Ползвателят не го е получил поради грешка в данните, записани от Ползвателя и/или техническа, или друга повреда на сървъра на Ползвателя, и/или на телефона, и/или при доставчика на телекомуникационни услуги.

5.8. Регистрираните Ползватели носят пълна отговорност за всяко действие или бездействие, извършено през техния потребителски профил. Продавачът не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на потребителски акаунт на регистриран Ползвателя и претърпени от Продавача, който предлага Продукти чрез Уебсайта или от трети лица, поради неразрешен достъп или неразрешено ползване на потребителски профил, освен в случаите, когато Продавачът е бил надлежно уведомен за това предварително и е била поискана деактивация на регистрирания профил.

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Условия и стъпки за извършване на поръчка

6.1.1. След преглед на предлаганите за продажба Продукти на датата, на която разглежда Уебсайта, Купувачът може да добави в своята потребителска кошница избраните от него Продукти, като натисне специално обособения за това бутон „Добави в кошницата“. Купувачът може по всяко време да провери съдържанието на кошницата (т.е. избраните от него продукти за покупка на предишните етапи) и да получи информация за техните цени, както и за разходите за доставка. Купувачът може също така да променя съдържанието на кошницата, като изтрива някои или всички продукти, или като променя избраните количества преди да я потвърди.

6.1.2. Купувачът може да прегледа съдържанието на кошницата, с всички поръчани Продукти, общата сума на поръчката, данните за фактуриране (ако такива са посочени) и доставка, периода на доставка, разходите и всички приложими ограничения за доставка.

6.1.3. За да приключи поръчката, Купувачът трябва да влезе в потребителския си профил. Ако Купувачът няма регистриран профил, той може да поръча като гост, като въведе всички данни, необходими за потвърждение на поръчката (имена, адрес, телефон, имейл и данни за плащане).

6.1.4. Купувачът трябва да попълни всички полета с необходимата информация за доставката и начина на плащане. Купувачът може да избере плащане 1) с банкова карта – кредитна или дебитна, 2) с наложен платеж при доставката, 3) с банков кредит, 4) на изплащане с кредит от TBI или UniCredit Bulbank, 5) чрез NewPay. При плащания с банкова карта Купувачът трябва да въведе данните за банковата карта.

Плащане чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД (TBI Bank)или УниКредит Булбанк АД (UniCredit Bulbank) – Купувачът може за заплати поръчаните стоки на изплащане на месечни вноски чрез потребителски кредит, отпуснат при условията, посочени в Раздел X „Плащане“ и на договора за потребителски кредит, сключен със съответната банка.

За да бъде закупен Продукта по този начин трябва да изберете опцията „Покупка на изплащане с TBI Bank“ или „Покупка на изплащане с Unicredit Consumer Financing“ от „Начин на плащане“. Ако желаете да заплатите поръчаните от Вас стоки на изплащане, трябва да имате предвид следното:

- цената на поръчаните стоки се заплаща чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД или УниКредит Булбанк АД, в зависимост от избраната от Купувача опция.

- за отпускането на потребителски кредит, доставката и заплащането на стоките се прилагат условията, описани по-долу в Раздел X „Плащане“ и условията на „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД.

- отпускането на потребителски кредит се извършва при условията и по преценка на „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД, като е възможно банката да откаже отпускане на кредит.

6.1.5. Купувачът трябва да провери своята поръчка въз основа на въведените от него данни и ако желае да изпрати поръчката, да натисне бутона „Поръчай“. В случай, че иска да промени поръчката си, той трябва да се върне на съответния етап от поръчката, който иска да промени и да направи съответната промяна. Преди да кликне върху бутона за потвърждаване на поръчката си, от Купувача се изисква да прочете настоящите ОУП и след това да потвърди, че е съгласен с тях, като маркира съответните полета за потвърждаване на Уебсайта.

6.1.6. След като Купувачът потвърди, че приема настоящите ОУП, се отваря специална уебстраница за плащане на поръчката. Всички поръчки на Продукти са обвързани със задължението за плащане на тяхната стойност посочена в Уебсайта.

6.1.7. При избор на плащане с банкова карта, Купувачът автоматично се свързва със сървъра за електронни пари на доставчика на платежни услуги. Сървърът на доставчика на разплащателни услуги е защитен чрез процес на криптиране SSL (защитен гнездови слой), чиято цел е да защити по възможно най-ефективен начин всички данни, свързани с методите на плащане, и да гарантира, че банковите данни на купувача няма да преминат по никакъв начин през ИТ системата на продавача. Поради това Продавачът не поема никаква отговорност.

6.1.8. Компютърните записи на Продавача или други записани данни представляват валидно доказателство за всички транзакции, извършени между Продавача и Купувача.

Потвърждаване на поръчката

6.2.1. След като Купувачът завърши процедурата по изпращане на поръчката, той ще получи автоматично съобщение на електронната му поща с потвърждение на поръчката с всички изискуеми детайли – данни за Продавача и данни за контакт с него, номер и дата на поръчка, резюме на поръчката, както е регистрирана при подаване на поръчката, крайна дължима сума за направената поръчка, начин на плащане, потвърждение за плащане, в случай че е платено по банков път, и линк към настоящите Общи условия за продажба.

6.2.2. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и други) Купувачът ще бъде уведомяван по имейл. Статуса на текущата, както и на предишни поръчки, Купувачът може да следи и от своя потребителски профил Уебсайта, ако e използвал такъв.

6.2.3. Договорът за продажба е сключен, само когато на Купувача е изпратено съобщение, с което е потвърдена поръчката за покупка. Сроковете, предвидени в настоящите ОУП започват да текат след изпращане на потвърдителния имейл, независимо дали Клиентът го е прочел.

6.2.4. Купувачът ще бъде уведомен на електронната си поща и когато продуктът е Предаден на куриер за доставка и за очакваната дата на доставката. В електронното съобщение ще бъде посочена и информацията, необходима на Купувача, за да проследи поръчката си.

6.2.5. В случай на възникнал проблем във връзка с поръчката или сроковете за доставка Купувачът ще получи съответната информация на предоставените електронна поща.

6.2.6 Продавачът не носи отговорност, в случай че Купувачът не получи или получи недостатъчно информация във връзка с поръчката поради грешка или неточност в данните за връзка, които Клиентът е предоставил.

Отмяна на потвърдена поръчка

6.3. Продавачът има право да отмени регистрирана или потвърдена поръчка, без да носи отговорност за това, в случай че:

(i) кредитната/дебитната карта на Купувача бъде отхвърлена при извършване на онлайн плащане;

(ii) плащането не може да бъде приключено и дължимите суми за покупката не са получени от Продавача;

(iii) стоката е закупена чрез потребителски кредит от TBI Банк или УниКредит Булбанк АД и същият е бил отказан на Купувача;

(iv) Купувачът е предоставил неверни или непълни данни в потребителския си профил или при попълване на данните за съответната поръчка (адрес за доставка, информация за плащането, и др.).

VII. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

7.1. Купувачът, които има качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, могат да предявят рекламация с правата и при условията на законовата гаранция за съответствие на стоките, посочени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

7.2. Продавачът е длъжен да предаде на Купувача Продукт, който отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора за продажба (онлайн покупка), на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими. Продавачът отговаря за всяко несъответствие на Продукта с договора, което съществува в момента на доставяне на Продукта на Купувача и се прояви в рамките на законоустановените срокове за гаранция.

7.3. Купувачът има право на рекламация, когато Продуктът не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на Продукта, доколкото са приложими , ако след доставката или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията, са открити несъответствия с договора за онлайн покупка. При несъответствие на доставения Продукт с договора Купувачът има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе Продукта в съответствие с договора за онлайн покупка. В този случай Купувачът може да избира между извършване на ремонт на Продукта или замяната му с нов, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за привеждане в съответствие би довел до непропорционално големи разходи за Продавача в сравнение с другия. Освен това, в предвидените в закона случаи Купувачът може да има и правото да получи пропорционално намаляване на цената или да развали договора.

7.4. Продавачът носи отговорност за дефекти по стоките, ако те се проявят в рамките на 2 (две) години от доставянето им за физически лица и 1 (една) година за юридически лица.

7.5. Купувачът е длъжен да уведоми Продавача за установения дефект на Продуктите в 14-дневен срок от установяването му, но не по-късно от 2 (две) години след предоставянето на Продуктите за физически лица, а за юридически лица не по-късно от 1 (една) година.

7.6. Конкретно стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не изпълняват предназначението си, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, имайте предвид, че повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може сама по себе си да се счита за дефект на стоката. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите (например опаковката може да се различава поради промяна, направена от производителя).

7.7. Рекламацията се предявява устно или писмено от Купувача пред Продавача или пред упълномощено от него лице. При подаване на рекламация Купувачът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията му: касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането, както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Продукта с договореното, в случай, че разполага с такива, други налични документи, установяващи претенцията по основание и размер. Приемането на рекламации се извършва на адреса за кореспонденция на Продавача „ВИП-2009“ ЕООД, ЕИК 200832376, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, адрес гр. София, кв. „Белите брези“, ул. „Професор д-р Димитър Атанасов” 10, телефон за контакт: +359 878 700 515. Транспортните разходи при изпращане на продукт за гаранционно обслужване се поемат от Купувача, единствено при условие, че продуктът е изпратен от офис на куриерска фирма Спиди/Еконт до посочения адрес.

7.8. В случай, че продуктът бъде изпратен за гаранционно обслужване до друг адрес, различен от посочения по-горе и/или не бъде изпратен от офис на куриерска фирма Спиди/Еконт, транспортните разходи ще са за сметка на Купувача.

7.9. Купувачът има право да предяви рекламация на Продукта съгласно законовата гаранция за потребителска стока, независимо от това дали за Продукта е предоставена и търговска гаранция.

7.10. Правата на Купувача във връзка със законовата гаранция на Продуктите, предмет на договора за онлайн покупка, в това число и процедурата за рекламации по нея, се уреждат съгласно разпоредбите на глава трета, раздел III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Извлечение от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки с правата на Купувача по законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, регламентирани от чл. 33 – 38, както и чл. 41 – 48 от закона, може да видите в Приложение 1 към настоящите Общи условия за онлайн покупка на Продукти.

Търговска гаранция

7.11. За стоки, представляващи електронни устройства, които Купувач е закупил от електронния магазин, в допълнение на 2-годишната законова гаранция, Клиентът разполага и с търговска гаранция, предоставена от производителя/вносителя/ на устройството. Търговската гаранция е валидна само за територията на Република България за срок от 12 месеца от датата на покупката.

7.12. По силата на търговската гаранция и доколкото е предвидено в заявлението за търговска гаранция, Купувачът има право на ремонт или замяна на всички компоненти на устройствата, които са дефектни по отношение на материалите или изработката, при условие, че са използвани в съответствие с инструкциите, дадени в придружаващата ги документация и са предмет на валидно предявена рекламация по търговската гаранция. Търговската гаранция не покрива посочените тук случаи: а) повреда, дължаща се на нормално износване; б) козметична повреда (като надраскване, вдлъбнатини, счупване на пластмасата и др.); в) повреда, причинена от неправилна употреба, токов удар, неправилна поддръжка, контакт с течности и огън; г) неизправност, дължаща се на употреба с несъвместим продукт; д) повреда или неизправност, причинени от опит за отваряне, модифициране или ремонтиране, независимо дали от страна на потребителя или в сервиз, който не е оторизиран от производителя; е) повреда или неизправност, причинени от неспазване на инструкциите за употреба, придружаващи устройството.

7.13. За да предяви рекламация по търговската гаранция Купувачът трябва изпрати Продукта до адреса на кореспонденция на Продавача с куриерска компания Спиди или Еконт. В случай, че в документът за търговска гаранция, придружаващ закупената стока, са посочени и други начини за предявяване на рекламации по търговската гаранция, Купувачът има право да използва и тях.

7.14. Заявлението за търговската гаранция на стоките, в което се съдържа подробно описание на изброените тук условия по търговската гаранция е неразделна част от документацията, придружаваща стоката.

7.15. Търговската гаранция не оказва влияние върху законовите права на Купувача, произтичащи от законовата гаранция по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

7.16. Купувача ще бъде информиран за хода на предявената от рекламация, по-конкретно за неговото получаване, одобряване или отхвърляне, чрез електронна поща за кореспонденция или по телефон.

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Продавачът не носи отговорност и гаранцията не покрива дефекти, свързани със следните компоненти на часовника - батерия, стъкло, циферблат/дисплей, механизъм, верижка, каишка, и корпус, възникнали в резултат на:

 • повреди, причинени от липса на грижи, неправилно транспортиране, злополука или нормално износване;

 • неправилна експлоатация и механично увреждане - удар, изпускане, надраскване, паднало покритие, стрелка, индекс или други щети, несвързани с фабричен дефект на механизма;

 • избледняване, поради излагане на слънце или други източници на топлина;

 • обслужване или поправка на часовника от лице, което не е упълномощено от Купувача;

 • съхранение или употреба на продуктите във влажна среда, при несъобразяване с нивата на водоустойчивост.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Право за отказ от договора

8.1.1. Купувачът, действайки в качеството си на потребител, има право да се откаже от договора, без да е длъжен да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщането на Продуктите в рамките на 14-дни от датата на получаване на поръчката.

8.1.2. Купувачът може да упражни правото си на отказ, като уведоми Продавача за решението си да се откаже от договора, като използва всяко недвусмислено изявление по време на посочения срок за отказ, включително:

(i) по пощата на следния адрес: ВИП-2009“ ЕООД, ЕИК 200832376, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, на адрес: гр. София, кв. „Белите брези“, ул. „Професор д-р Димитър Атанасов” 10 (ii) на електронна поща на следния адрес: info@vip-watches.net, за което ще получи потвърждение.

8.1.3. В уведомлението за отказ от договора Купувачът трябва да посочи: номер и дата на поръчката, датата, на която е получен Продукта, описание на Продукта, чието връщане се иска, описание на причината за отказ (опционално), начин, по който да бъде върната платената сума и банкови данни за възстанояването й, ако са различни от сметката, от която са били платени.

8.1.4. Купувачът може да попълни и изпрати формуляр за отказ от договора, който не е задължителен. Формулярът за отказ може да бъде изтеглен тук и изпратен на електронния адрес: info@vip-watches.net, или на адреса за кореспонденция на Продавача: ВИП-2009“ ЕООД, ЕИК 200832376, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с адрес: гр. София, кв. „Белите брези“, ул. „Професор д-р Димитър Атанасов” 10. Продавачът ще потвърди получаването на това искане чрез изпращане на електронно съобщение.

8.1.5. Срокът за отказ се счита за спазен, ако Купувачът изпрати своето уведомление, с което упражнява правото си на отказ в рамките на посочения 14-дневен срок за отказ.

8.1.6. В случай на доставка на няколко Продукта, Купувачът има право да развали договора за продажба само по отношение на част от получените стоки, както и по отношение на всички други стоки, които е получил.

Връщане на Продукти при отказ от договор

8.2.1. Продавачът възстановява платената сума на Купувача при упражнено право на отказ само за Продукти, които са върнати с ненарушена цялост и опаковка, съпътствани с всички допълнително изпратени към тях артикули и отговарящи на изискванията по-долу. Продуктите трябва да бъдат върнати:

(i) в оригиналната им опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други (разпечатване на целофан/фолио, част от опаковката, необходимо с оглед нейното отваряне и достъп до Продукта в нея не се счита за нарушаване на целостта на опаковката);

(ii) в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по Продукта като надраскване, счупване и други подобни;

(iii) в пълна окомплектовка, така както Продуктът е бил закупен (в това число всички части, аксесоари, резервни части и принадлежности, в случай че Продуктът представлява комплект от няколко отделни продукта);

(iv) с придружаващата Продукта документация (в това число инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, ако има такива);

(v) заедно с доказателство за плащането на цената на Продукта (касов бон или друг документ, удостоверяващ заплащането на цената).

8.2.2. В случай на отказ, Купувачът трябва да върне на Продавача Продуктите, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Купувачът е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба на адреса на кореспонденция на Продавача: ВИП-2009“ ЕООД, ЕИК 200832376, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с адрес за кореспонденция: гр. София, кв. „Белите брези“, ул. „Професор д-р Димитър Атанасов” 10. Крайният срок се смята за спазен, ако Купувачът е върнал или изпратил стоките обратно на Продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, включително експедиране на стоките, са за сметка на Продавача.

8.2.3. Купувачът може да изпрати Продукта на адреса, посочен по-горе в настоящата точка едновременно с изпращането на изявлението си за отказ от договора за онлайн поръчка.

Възстановяване на суми за анулирани продукти

8.3.1. Продавачът се съгласява да възстанови на Купувача всички платени суми, включително разходите за доставка (с изключение на всички допълнителни разходи за доставка, които могат да възникнат в резултат на това, че Купувачът е избрал начин на плащане, различен от по-ниската стандартна ставка за доставка, предлагана от Продавача). Възстановяването на сумата за Продукта(ите) се извършва по банковата сметка, предоставена от Купувача, без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от четиринадесет (14) дни след датата, на която Продавачът е бил информиран за решението на Купувача за отказ. Посоченото възстановяване на средства не е свързано с разходи за Купувача. Възстановяването на посочената сума обаче може да бъде отложено до фактическото възстановяване на върнатите Продукти или докато Купувачът представи доказателства за изпращането на Продуктите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

8.3.2. Продавачът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Купувача. Купувачът отговаря единствено за намаляване стойността на Продуктите вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Преките разходи във връзка с връщането на Продуктите (транспортни разходи, куриерски/ пощенски такси и други), са за сметка на Клиента и не се възстановяват от Продавача.

8.3.3. С настоящото се уточнява, че всички Продукти, които не са запечатани след доставката или не могат да бъдат върнати от хигиенни или здравни съображения, нямат право на отказ.

8.3.4. За всякаква допълнителна информация относно обхвата, съдържанието или инструкциите, свързани с упражняването на правото на отказ на Купувача, Купувачът може да се свърже с представител на отдел „Обслужване на клиенти“ на следния имейл адрес: info@vip-watches.net

8.3.5. Правото на отказ по т. 8.1. не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 • за стоки, които са били въведени в експлоатация и/или имат видими следи от употреба;

 • за доставка на гравирани по желание на Ползвателя стоки.

 

IX. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

 

9.1. Доставката за повечето населени места в Република България е в рамките на 24 часа от момента на потвърждаването на съответната поръчката от страна на Продавача. В този срок поръчката се обработва, поръчаният Продукт се предава на куриер и се доставя до Купувача. Продавачът не носи отговорност за удължаване на посочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, извън неговия контрол (например бездействие/забавяне от страна на куриера с оглед графика му на посещение за конкретното населено място, непредвидими климатични условия, стачки и др.).

9.2. Когато поръчката е готова за изпращане, тя се изпраща на адреса, въведен от Купувача в направената от него поръчка. Продуктите се изпращат чрез лицензиран доставчик на превозни услуги („Превозвач“).

9.3.1. Срокът за доставка може да бъде удължен поради някоя от следните причини:

- поръчката е потвърдена по-късно от 15.00 часа и не може да бъде обработена и изпратена на същия ден;

- Купувачът не може да бъде открит на посочения при поръчката телефонен номер за потвърждение на поръчката;

- Продуктът е изчерпан временно;

- посоченото населено място не се обслужва всеки ден по графика на използваната от Продавача куриерска фирма;

- клиента желае продукта да бъде гравиран или персонализиран по друг начин, което налага забавянето на изпълнението на поръчката;

9.3.2. За всяко забавяне на доставените стоки Купувачът се уведомява на предоставения телефон или имейл.

9.4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Европът АД или Еконт Екпрес, като обичайните часове за доставка са от 09.00 до 17.30 часа.

9.5. Доставката се извършва до посочения от Купувача адрес или до офис на съответната куриерската фирма в съответния град (ако е наличен такъв).

9.6. Доставката на поръчаните Продукти от страна на Продавача се осъществява единствено на територията на Република България.

9.7. Доставката се счита за изпълнена в момента, в който Превозвачът достави Продуктите на Купувача или на трето лице, посочено от Купувача. Купувачът се задължава да провери съответствието и целостта на доставените Продукти веднага след получаването им.

9.8. В случай, че Купувачът не бъде намерен на адреса в две последователни посещения и Превозвача не може да осъществи контакт с него, както и ако Купувачът откаже да приеме пратката, същата се връща на Продавача. В 14-дневен срок от връщане на пратката в цялост, Продавача възстановява платената сума на Купувача чрез същия платежен способ и банкови данни използвани за заплащане на Поръчката, когато не е била избрана опция за наложен платеж.

Х. ПЛАЩАНЕ

10.1. При финализиране на поръчката на Купувача се предлага избор от различни варианти на плащане. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по един от следните начини:

10.1.1 „Наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

10.1.2 С кредитна или дебитна карта;

За да финализира поръчката и извърши плащане чрез използването на банкова платежна карта (кредитна или дебитна) от страна на Купувача, трябва да са налице следните условия:

(i) използваната банковата карта е една от следните изброени: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, Diners Club, Bcard, Borica,

(ii) използваната банковата карта да поддържа възможност за извършване на плащания в интернет.

При избор на плащане с банкова карта, Купувачът автоматично се свързва със сървъра за електронни пари на доставчика на платежни услуги, който представлява отделна платежна страница. На платежната страница Купувачът следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането: номер на картата, дата на валидност и код за сигурност. Ако картата на Купувача придвижа допълнителна защита при интернет плащания, той ще трябва да въведе паролата си за автентикация. Ако картата не предвижда допълнителна защита чрез парола за автентикация на плащанията, плащането ще бъде завършено директно след въвеждане на данните от банковата карта. Валутата, в която се извършват плащанията е в български лева.

При успешна транзакция, на екрана ще се визуализира съобщение за успешно плащане и Купувачът ще получи имейл с потвърждение на поръчката. При неуспешна транзакция, Купувачът ще бъде информиран чрез визуализиране на съобщение за неуспешна транзакция. В случай на неуспешна транзакция Купувачът може да извърши ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

Купувачът заявява и потвърждава, че при извършване на плащане с банкова карта, той е притежател на използваната за плащане на поръчката банкова карта или че е изрично упълномощен от картодържателя да използва картата. Всички банкови такси и комисионни, които са начислени от обслужващата банка на Купувача при извършеното плащане са за сметка на Купувача.

10.1.3 Закупуване на изплащане чрез TBI Bank или Unicredit Consumer Financing;

Продавачът предоставя на Купувача възможност да закупи стоки на изплащане от Уебсайта чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД или „УниКредит Булбанк“ АД (Банката) при следните условия:

Условия за кандидатстване:

- за потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, което е: навършило 18 години, български гражданин или чужд гражданин, който притежава разрешение за постоянно пребиваване в Република България и български документ за самоличност,

- размер на потребителски кредит – от 100 лв. от 10 000 лв.

- срок за изплащане на потребителския кредит – от 3 месеца до 24 месеца.

- кандидатстване за кредит се извършва онлайн чрез Уебсайта като се избере опцията „Покупка на изплащане“ със съответната Банка от „Начин на плащане“ при завършване на поръчката.

Условия за покупка на изплащане: ако желаете да закупите стоки на изплащане моля да имате предвид следното:

 • максималната обща стойност на стоките от една поръчка, които могат за бъдат закупени на изплащане е 10000 (десет хиляди) лева.

 • не може да закупите на изплащане само на част от стоките в дадена поръчка – ако бъде избрана опция „Покупка на изплащане“ със съответната Банка от „Начин на плащане“, тя винаги се прилага за всички стоки от дадената поръчка.

 • трябва да кандидатствате пред Банката за отпускане на потребителски кредит и Банката да одобри отпускането на кредита.

 • кандидатстване да отпускане на потребителски кредит за заплащане на конкретна поръчка се прави онлайн чрез Сайта като Купувачът избере опция „Покупка на изплащане“ със съответната Банка от „Начин на плащане“ от „Метод на плащане“ при завършване на поръчката. Купувачът трябва да избере срок за изплащане на стоката (от възможните варианти, които се генерират от кредитния калкулатор на базата на крайната стойност на поръчката), да попълни изискваните данни в полетата, които се отварят при избор на тази опция и да натисне бутон „Завърши поръчката“.

 • можете да закупите стока на изплащане и да кандидатствате за отпускане на потребителски кредит, както чрез своя регистриран потребителски профил, така и без да имате регистрация на Уебсайта – като гост.

 • след завършване на поръчката служител на Банката ще се свърже с Вас. Процедурата по одобрение и отпускане на кредита се извършва изцяло дистанционно от служител на Банката при условията и процедурите на Банката.

Продавачът не изпраща съобщения и не може да предостави информация относно статуса и изхода на процедурата по отпускане на потребителския кредит, а единствено относно статуса и изпълнението на поръчката.

Поръчаните стоки се доставят на Купувача само след като Банката одобри отпускането на потребителския кредит. Срокът за доставка започва да тече след като Банката уведоми Продавача, че на Купувача е отпуснат потребителски кредит, който покрива в пълен размер цената на поръчаните стоки от съответната поръчка.

В случай, че Банката не одобри отпускането на потребителски кредит поръчката се счита автоматично за отказана, Продавачът няма задължения по нейното изпълнение и отношенията между Продавача и Купувача по тази конкретна поръчка се прекратяват, за което Продавача уведомява Купувача на посочения от него адрес на електронна поща. Купувачът може да поръча отново същите стоки като избере друг метод на плащане.

В случай на отказ от договора, разваляне или прекратяване на договора за покупко-продажба, стоките по който са закупени на изплащане с потребителски кредит, с приемането на настоящите Общи условия, Купувачът дава изричното си съгласие и нарежда на Продавача да преведе цената на закупената на изплащане стока директно на Банката, вместо да я връща на Купувача. Преводът се извършва след като Купувачът върне на Продавача закупените стоки във вида, при условията и в сроковете, посочени в Раздел XIII „Право на отказ от договора“. Купувачът декларира, че с превеждането на сумите към Банката няма да има никакви претенции към Продавача, относно цената на закупените на изплащане стоки и нейното връщане. Потребителят урежда изцяло и само с Банката всички въпроси, свързани с договора за потребителски кредит.

10.1.4. Чрез банков превод по фирмената сметка на ВИП-2009 ЕООД:

Титуляр: ВИП-2009 ЕООД
, Булстат: 200832376, 
Сметка №: BG88UNCR70001525638057, BIC:UNCRBGSF, 
УниКредит Булбанк  АД

Забележка: Преди да извършите плащане по нашата сметка изчакайте наш служител да се свърже с Вас и да потвърди, че желаният от Вас часовник е наличен!

10.1.5. Чрез NewPay

Продавачът предоставя на Купувача възможност да закупи стоки на изплащане от Уебсайта чрез отложено плащане предоставено от NewPay при условия предвидени от NewPay.

10.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

10.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

10.4. При избор на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи, такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или ползваната от него банка, свързани със самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата. Плащането с карта към ВИП-2009 ЕООД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при подобен вид транзакции някои банки може да начисляват допълнителни такси. Настоящата разпоредба важи и за транзакциите, които Продавачът прави към Купувача, във връзка с възстановяване на плащане или друго. Разходите, свързани с подобни транзакции са единствено и само за сметка на Купувача.

10.5. При необходимост от възстановяване на сума, платена с кредитна или дебитна карта към Продавача тя ще бъде преведена по картата с която е направена транзакцията.

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Лични данни

Информация относно начина, по който Продавача обработва лични данни е достъпна в Политиката за защита на лични данни.

11.2. Бисквитки

Уебсайтът използва ”бисквитки”. Бисквитките са компютърни файлове, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра на Купувача. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в Политиката за бисквитки.

 

XII ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящите Общи условия и изпратеното до Купувача резюме на поръчката съставляват единен договор и отразяват цялото споразумение между страните.

12.2. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни или допълвани от Продавача, за което последният се задължава да уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

12.3. Продавачът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълнение и/или изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Продавача.

12.4. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Продавача, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.

12.5. Продавачът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

13. Страните се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

За продавача: „ВИП-2009“ ЕООД, ЕИК 200832376, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Иван Вазов № 3, ет. 1, ап. 2

 • телефон: 0878 700 515

 • имейл: info@vip-watches.net

 • писмо до адрес: гр. София, Проф. Д-р Димитър Атанасов 10

За Купувача: 

 • телефона, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;

 • електронния адрес, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;

 • адреса, посочен от него в поръчката/кореспонденцията като адрес за доставка.

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14.1. В случай че някоя от разпоредбите по настоящите ОУ се счита или се установи, че е недействителна съгласно закон или подзаконов акт или окончателно решение, издадено от съд с компетентна юрисдикция, всички останали разпоредби остават в пълна сила и действие.

14.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

14.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите общи условия са последно актуализирани и влизат в сила на 01.09.2023г.

 

В съответствие с чл. 14 от Регламент (ЕС) № 524/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 21 май 2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребителя) и във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 20 от Закон за защита на потребителите е поставен следния линк – електронна връзка към платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 • да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

 • да получи пропорционално намаляване на цената;

 • да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 • стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

 • значимостта на несъответствието, и

 • възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

 • продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

 • появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

 • несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

 • продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

 

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

 

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

 • за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

 • за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

 • за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

 • за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 38. Продавачът, който отговаря за несъответствие на стоките, дължащо се на действие или бездействие, включително на пропуск да се предоставят актуализации на стоки, съдържащи цифрови елементи, от страна на лице на предходен етап от веригата от търговски сделки, има право на иск за обезщетение за претърпени вреди срещу лицето или лицата, които са причинили несъответствието.“

Чл. 41. Потребителят има право да предяви рекламация за:

 • непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 16;

 • несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 17 и 18 за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;

 • несъответствие на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, съгласно чл. 33 – 36.

Чл. 42. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, продавачът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 43. (1) Рекламацията на цифрово съдържание или цифрова услуга се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред продавача или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;

 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 44. (1) Рекламацията на цифровото съдържание или цифровата услуга може да се предяви в рамките на:

две години от предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;

периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие.

 

Чл. 45. (1) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(2) Рекламацията на стоки, съдържащи цифрови елементи, може да се предяви в рамките на:

две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;

две години, считано от доставянето на стоките и започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време;

периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставенa, съгласно договора за продажба, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.

(3) Срокът по ал. 1 и 2 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, в съответствие.

(4) Ако производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация по ал. 1 и 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

Чл. 46. Търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и продавачите на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи цифрови елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени своевременно.

Чл. 47. (1) Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 3.

(2) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(3) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 48. Предявяването на рекламация пред търговеца за цифровото съдържание и цифровата услуга и пред продавача за стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, не е пречка за предявяване на иск в съда.“